Hipoacúsia en adults

Què és la hipoacúsia?

La hipoacúsia o sordesa és la disminució o pèrdua del sordesa. Quan un pacient acudeix a visita per pèrdua d’audició, l’especialista realitzarà una sèrie de proves per quantificar i esbrinar la causa de la hipoacúsia.

En línies generals, la hipoacúsia de l’adult pot classificar-se en dos grans grups:

  • Les degudes a una alteració de l’oïda externa (entrada o canal de l’oïda) o en l’oïda mitjana (timpà i cadena d’ossets). És l’anomenada hipoacúsia de transmissió o conducció.
  • Per una alteració en l’oïda interna. És l’anomenada hipoacúsia de percepció.
Perforacion-timpanica-1

La hipoacúsia de transmissió

El problema estarà localitzat en l’oïda externa (entrada o conducte de l’oïda) o en l’orella mitjana (timpà o cadena d’ossets).

Pot ser causada per:

  • Otoesclerosis: L’otoesclerosi és la malaltia d’un osset de l’oïda, l’estrep, que produeix una pèrdua progressiva de l’audició o sordesa en un o ambdues oïdes.
  • Colesteatoma: El colesteatoma és un tumor benigne de l’oïda, que afecta inicialment al timpà i als ossets (martell, enclusa i estrep).
  • Perforació timpànica: La perforació timpànica consisteix en la ruptura del timpà, és a dir, quan es produeix un orifici en el timpà.
  • Otitis mitjana crònica: en aquests casos la pèrdua d’audició o sordesa podrà, generalment, solucionar o millorar-se mitjançant l’anomenada timpanoplàstia.

Què és una timpanoplastia?

És la cirurgia destinada a corregir les alteracions del timpà i/o els ossets de l’orella mitjana. Així, si el timpà és la zona afectada, serà substituït per un empelt que obtindrem de la pell del pacient, sense deixar cicatriu. Amb això tancarem la perforació parcial o total del timpà.

Si el problema rau en algun dels ossets de l’oïda mitjana (martell, enclusa o estrep), el substituirem per una pròtesi.

Si la pèrdua d’audició o sordesa és molt important, també podrem recórrer als anomenats implants osteointegració.

Què són els implants osteointegrats?

Els implants osteointegrats per millorar la hipoacúsia són petits dispositius que es col·loquen darrere de l’orella del pacient per millorar la seva audició en augmentar espectacularment l’absorció i transmissió del so per l’os.

Es col·loquen principalment en:

  • Pacients amb supuració crònica d’oïda, que impedirà l’ús d’audiòfon.
  • Estrenyiment de l’entrada i el canal de l’oïda. Són les anomenades atrèsia i exostosi, en les quals l’audiòfon no té prou espai per a ser col·locat.
Hipoacusia_adultos

Hipoacúsia de percepció

Quina solució hi ha quan no funcionen els audiòfons?

En aquests casos el problema rau en l’oïda interna. El pacient referirà que “escolta, però no entén”.

Inicialment, el tractament passa per la col·locació d’audiòfons. Però si aquests no són útils, recorrerem als anomenats implants d’oïda mitjana o als implants coclears.

Què és un implant d'oïda mitjana?

Es tracta d’una petita pròtesi electrònica que es col·loca mitjançant una intervenció quirúrgica quan es pateix hipoacúsia o sordesa. En casos de presbiacúsia (oïda envellida, equivalent a la presbícia o “vista cansada”), la pròtesi es col·loca en la cadena d’ossets, augmentant la mobilitat i millorant la transmissió del so, des de l’exterior fins al nervi auditiu.

Què és un implant coclear?

L’implant coclear és un aparell que permet recuperar l’audició a les persones amb sordesa severa o hipoacúsia, sent l’únic tractament eficaç que existeix avui en dia per a aquest tipus de sordesa. Una hipoacúsia es considera severa quan el pacient no pot entendre les paraules, encara que porti un audiòfon.

Mitjançant una intervenció quirúrgica es col·loca un dispositiu electrònic a l’interior de l’oïda: és l’anomenat implant coclear, que transforma el so en senyal elèctric, la qual estimularà al nervi auditiu.

La intervenció es realitza amb anestèsia general, requerint només una nit d’estada hospitalària. La seva durada és d’uns 90 minuts.

Després de la intervenció, la majoria de pacients necessitaran un seguiment i/o tractament logopèdic, per poder interpretar correctament la informació auditiva proporcionada per l’implant coclear, i així entendre i usar el llenguatge correctament.

La hipoacúsia o sordesa pot aparèixer a qualsevol edat, per aquest motiu els implants coclears poden col·locar en pacients entre 6 mesos i 80 anys. En pacients d’edat avançada, l’única condició és un correcte estat de salut. En el nen són molt eficaços, permetent un desenvolupament normal del llenguatge, quan es realitzen aviat (idealment abans dels 3 anys). En l’adult que ha perdut l’audició després d’haver sentit (d’haver adquirit el llenguatge), els resultats depenen del temps transcorregut des que va perdre l’audició.